Kerim Gurbannepesow - Gyzlar

0 ses
607
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Edebiýat | 21.12.2017 17:01 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#103)
Gyzlar gyzlar, siz dünýäniň bezegi.
Bu dünýäden dünýä bolarmy sizsiz!
Asmanyn zeminiň bar gözelligi
Sizin gaşyňyzda bir agyz sözsüz
Dyzyna çökýär, duz kessin.

Haçan başlandyka siziň waspyňyz?
Ol waspyň öňi ýok, gutarmaz yzam
Siziň ýaly taryp edilen däldir.
Patyşalar-a däl, Allanyň özem.

Dünýä döräp size aýdylan waspyň
Müňden bir bölegin aýtsalar bize-
Ýagny erkeklere, onda biz bir wagt
Däliräp, Dübleşip, çykardyk düze.

Size agaçlaram, güllerem aşyk
Bagbanyň özi-ha aşyk has beter.
Altmyşdanam(60) aşan gojadyr weli
Yzyňyzdan ogryn-ogryn ses eder

Men gül ýolsam şol bagbanyň bagyndan
Gül aglar, bagbanam taýagyn salar
Siz ýolsaňyz gül bagbanyň bagyndan
Gül güler, bagbanam görmedik bolar.

Siz çöle barsaňyz ýanaklaryňyzy
Sazaklar sazakdan gabanyp ogşar
Siz derýa girseňiz aýaklaryňyzy
Balyklar balykdan gabanyp ogşar.

Siz daga çyksaňyz keýikler sizi
Keýikmika diýip ysgaşyp öter
Näzikler içinde iň näzigi siz
Beýikler içinde ondanam beter

Köşek gözeli.
Goýun gözli gözeller
Gara gözli
Mawy gözli gözeller
Maral gözli
Hüwi gözli gözeller
Bir birinden  
Gowy gözli gözeller.

Şahyryň gaşynda siz otyrsaňyz
Müň ýyl gözüň gyrpman bakmagy mümkin
Ýöne weli ýaman göz bilen däl-de
Sizi ýaman gözden saklamak üçin.

Ömürboýy siziň gözleriňizden
Goşgy okap goşgy gözleýän gözler
Birden alaç tapman gyrpylaýsa-da
Şöhläňizden gamaşýandyr, gözeller

Diňe gözleriňiziň şöhlesi däl-de
Egin egine berip köçä çyksaňyz
Öň mahal ýer basan aýajyklaryňyz
Şor basan,kir basan aýajyklaryňyz
Çöp basan, çör basan aýajyklaryňyz
Gamaşdyryp barýar gözleri bu gün
Köçelerden aýak derýasy akýar
Ol derýaň şöhlesi kän ýigitleri
Käteler büdredýär.
Käte-de ýykýar.

Siziň bolsa gaýtam böwregiňiz bökýär
Olaň büdreýşine gülýäniz gaýta
Wah diňe ýigitleriň büdreýşine däl
Ýeriň ýarygyna-da gülýäňiz käte.

Gaşymdan lowurdap siz ýöreseňiz
Meni hem büdredip ýykmagyňyz mümkin
Ýöne bir goşgyny menden alyň siz
Her gezek büdredip ýykanyňyz üçin.

"Aýajyklaryňyz, wah, aýajyklaryňyz",
Diýip ömürboýy gaýtalan Puşkin
Göräýse şu günki aýajyklary
Ýörite-ýörite büdremek üçin
Köçelere şeýle çykmagy mümkin.

Köçeden lowurdap siz ýöreseňiz.
Meniň göwnüme-de bolmagy mümkin
Siziň özüňizem käte käteler
Biri-biriňize şeýle bir içkin
Şeýle bir hyrydar seredýärsiňiz
Diýdirýär: "Özlerem özüne aşyk"
Şeýdip gözellige bakar gözellik
Şeýdip haýran galar ýaşlyga ýaşlyk.

Siziň yzyňyzdan seredip şonda
Kijijik howsala duýýaryn käte
"Gözelligi, goy synlasyn gözellik,
Emma gorasynam!" diýýärin käte.

Wepadar muşdakmy,Biwepa muşdak
Siziň aşyklaryňyz köp bolýar örän
Goraň siz, goraň siz gözelligňizi,
Her dürli muşdakläň köpdügne görä.

Muşdaklaň özüniň köpdügi ýaly
Olaryň gepi-de köp bolýa örän
Goraň siz, goraň siz gözelligňizi,
Käte gepiň ýöne geçdigne görä.

Uruşmy ýaragmy, Adatmy, dinmi
Gözellik ýagysam köp bolýar örän
Gözelligi baýdak edip göteriň.
Heniz gödekligiň köpdigine görä.

Şаhyr ähli gözelligiň dogany
Şahyr ähli gödeklige ýagydyr
Haýsy halkda gowy gyzlar köp bolsa,
Şo ýerleriň şahyrlaram gowudyr

Haýsy ýerde gowy şahyr köp bolsa
Şo ýerleriň gözellerem edepli
Şahyrlaryň mekdebidir gözeller
Şahyrlaram gözelleriň mekdebi

Häzirem şeýledir, Ýene şeýle bor
Şeýdip kemal berer mekdebe mekdep.
Ýöne weli siziň gözelligňiziň
Ysy has päkize, Reňki has köp

Her gözden seçilýär özüçe mähir
Her yüzden seçilýär özüçe güneş.
Biziň weli käbir şahyrlarymyzyň,
Sesem, ýüzem, ysam, reňkem meňzeş

Bizem özümiziň goşgularymyzda
Nusga alyp siziň dürlüligňizde
Dürli reňkli, dürli ysly bolmagy
Öwrenip bilsedik gözeller, sizden.

Şonuň üçin şony öwrenjek bolup
Gözümiz aýyrman gözleriňizden.
Käteler öteräk seredäýsegem
Gaty görüp durmaň, gözeller, bizden!

MP3: https://gyzgyn.com/music/kerim-gurbannepesow/kerim-gurbannepesow-gyzlar.mp3

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...