Aziýa Kubogynda FK Altyn Asyr dowam edýär

+1 ses
56
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Sport | 28.05.2018 06:01 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#140)
Aziýa futbol konfederasiýasynyň ýaryşlarynyň toparçadaky tapgyry tamamlandy. “D” toparçasynyň toparlarynyň duşuşyklary türkmen janköýerleriniň aýratyn ünsüni çekdi, şonda 6 oýnuň dowamynda biziň iki toparymyz güýç synanyşdy. Olar ýurdumyzyň çempiony “Altyn asyr” hem-de Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi “Ahal” toparlarydyr.
Jemleýji tapgyryň esasy duşuşygy Duşenbede geçirilip, ol ýerde Aşgabadyň “Altyn asyry” we Täjigistanyň “Istiklol” topary duşuşdy.
Biziň toparymyz ýaryş tertipnamasynda garşydaşyndan iki utuk yzda barýardy. Bu bolsa meýdançanyň eýelerine ruhuny galdyrýan uly artykmaçlyk berýärdi. Türkmen futbolçylaryna bolsa diňe ýeňiş zerurdy. Şol ýeňiş ugrunda ýer eýelerinden üstün çykmak üçin ildeşlerimize öz ähli erkini-yhlasyny bir ýere jemlemek gerekdi.
Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň topary uly hyjuw bilen oýna çykdy. Onuň üçin duşuşygyň birinji ýarymy üstünlikli boldy — iki pökgi “Istiklolyň” derwezesine salyndy. Oýnuň başynda Furkat Tursunow tapawutlandy, ahyrky minutda bolsa Zafar Babajanowyň dürs urgusy derwezä girdi.
Ýagdaýlaryň şunuň ýaly barşy türkmen futbolçylarynda oýnuň bagtly netije bilen tamamlanmagyna umyt oýardy. Emma duşuşygyň ikinji ýarymy has dartgynly boldy. “Istikloly” hatda deňlik hem kanagatlandyrýardy. Biziň garşydaşlarymyz ep-esli tagalla edip, bir jogap pökgini saldy.
Duşuşygyň soňlarynda, goşulan minutlaryň birinjisinde türkmen toparynyň derwezesine 11 metrlik jerime urgy ýerine ýetirilenden soň, hasap 2:2 boldy. Emma goşulan ýedinji minut “Altyn asyr” üçin bagtly pursatlary bagyş etdi, şonda Mihail Titow duşuşygyň tamamlanmagyna bary-ýogy sähelçe pursat galanda, biziň toparymyza ýeňiş getiren üçünji pökgini tora saldy. Türkmenistanyň topary toparçada birinji orny eýeläp, ýaryşy dowam edýär.
“Ahal” türkmen topary hem myhmançylykda Gyrgyzystanyň “Alaý” topary bilen oýnap, üstünlik gazandy. Duşuşygyň dowamynda 11 metrlik jerime urgyny ýerine ýetirip, Myrat Annaýew, Güýçmyrat Annagulyýew pökgi geçirdiler hem-de goşulan üçünji minutda ýene-de bir 11 metrlik jerime urgusyny Begenç Akmämedow ýerine ýetirdi.
Şeýlelikde, “Altyn asyr” 14 utuk toplap, “D” toparçany birinji ýerde tamamlap çempiýondaky ýoluna dowam etdi. Bu bolsa arzyly Kubok ugrunda göreşi dowam etmäge oňat mümkinçilik berýär. “Ahal” topary bolsa ýedi utugy bilen ýaryş tertipnamasynda üçünji orny eýeledi.
Köp sanly janköýerler Türkmenistanyň dört gezek çempionyny nobatdaky üstünligi bilen gutlaýarlar hem-de bellenilen maksatlara tarap ynamly öňe gitmegi arzuw edýärler.
“Altyn asyryň” garşydaşy bije çekişlikden soň kesgitlener, ýöne türkmen “aragatnaşykçylaryna” Kubok ugrundaky ýaryşyň bu tapgyrynda gowşak toparlaryň bolmaýandygyny ýatda saklamak gerek.

10-njy FEWRAL 2018 - BIRINJI TAPGYR
FK Alaý 3 - 6 Altyn Asyr
FK Istiklol 1 - 0 FK Ahal

26-njy FEWRAL 2018 - IKINJI TAPGYR
FK Ahal 5 - 0 FK Alaý
Altyn Asyr 2 - 2 FK Istiklol

11-nji ARPEL 2018 - ÜÇÜNJI TAPGYR
FK Ahal 0 - 0 Altyn Asyr
FK Istiklol 1 - 0 FK Alaý

25-nji APREL 2018 - DÖRDÜNJI TAPGYR
FK Alaý 2 - 3 FK Istiklol
Altyn Asyr 1 - 0 FK Ahal

01-nji MAÝ 2018 - BÄŞINJI TAPGYR
FK Ahal 0 - 1 FK Istiklol
Altyn Asyr 5 - 0 FK Alaý

16-njy MAÝ 2018 - ALTYNJY TAPGYR
FK Alaý 2 - 3 FK Ahal
FK Istiklol 2 - 3 Altyn Asyr

Bu netijeler soňunda her komanda 6 oýuny tamamlady we oçko tablisasy şeýle şekillendi.

1. Altyn Asyr FC (TKM)    14 oçko
2. FC Istiklol (TJK)    13 oçko
3. FC Ahal (TKM)    7 oçko
4. FC Alay (KGZ)    0 oçko

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...