“VISA” we “MasterCard” arkaly walýuta konwertasiýasyna garşy täze çäklendirmeler

0 ses
76
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 14.08.2017 19:05 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#16)
Türkmenistanda walýutanyň iki kursunyň – resmi ($1 – 3,5 manat) we “gara bazar” ($1 – 6,6 manada golaý) kurslarynyň bardygyny bellemek gerek. Türkmenistanyň banklarynda döwlet kursy boýunça walýuta çalyşmak 2016-njy ýylyň ýanwarynda gadagan edildi. Mundan soň raýatlar Wisa we Masterkart arkaly walýuta konwertasiýa etmäniň birnäçe ýoluny tapydylar. Bulara garşy birnäçe çäklendirmeler hem getirildi. Meselem:

– daşary ýurtlara gitmän, halkara töleg kartlaryndaky serişdeleri yzygiderli intemet hyzmatynyň üsti bilen daşary ýurtlara geçirýän raýatlary seljermeli we şeýle ýagdaýlar yzygiderli dowam edýän raýatlaryň atlaryna hiç hili ýükler gelmeýän bolsa, onda olaryň halkara töleg kartlaryna pul serişdelerini goýmaklygy togtatmak meselesini öwrenmeli;

– döwlet edaralarynda işläp, her aýda «VISA» kartyna pul salyp, daşary ýurtlara (dynç günleri ýa-da ýarawsyzlyk rugsadyna çykyp) yzygiderli gatnaýan raýatlar bilen, olaryň ýolbaşçylarynyň üsti bilen gürrüňdeşlikleri geçirip, bu hereketleriniň öňüni almaly;

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...