Çarwadarlaryň oýunlarynda ýigrimi üçünji medal

0 ses
28
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Sport | 09.09.2018 13:28 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#194)
Oýun­la­rda bäş gü­nü­niň do­wa­myn­da ýur­du­my­zyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň 23-nji me­da­ly bol­dy.
Çar­wa­dar­la­ryň III Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da aba gö­re­şi bo­ýun­ça ýa­ryş­lar ge­çi­ril­di, on­da türk­men tür­gen­le­ri no­bat­da­ky kü­müş me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Bu ge­zek 80 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de çy­kyş eden il­de­şi­miz Işan­my­rat Ata­ýew ta­pa­wut­lan­dy.

Spor­tuň bu gör­nü­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­re 18 ýurt­dan kyrk­dan gow­rak tür­gen gat­naş­dy. Bi­ziň tür­ge­ni­miz bäs­deş­le­rin­den yz­ly-yzy­na üs­tün çy­kyp, fi­na­la ýet­di. Em­ma fi­nal­da türk­me­nis­tan­ly tür­ge­ne ýeň­mek ba­şart­ma­dy. Şun­da bi­ziň il­de­şi­mi­ziň has ýo­ka­ry or­ny eýe­le­mä­ge müm­kin­çi­li­gi hem bar­dy, ýö­ne öň­ki ge­çi­ri­len tut­lu­şyk­lar­da bir­nä­çe şi­kes alan hem-de bel­li bäs­deş­le­ri bi­len du­şu­şyk­lar­da köp güýç sarp eden I.Ata­ýew di­ňe kü­müş me­dal bi­len ka­na­gat­lan­ma­ly bol­dy.

Bu oýun­la­ryň bäş gü­nü­niň do­wa­myn­da ýur­du­my­zyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň 23-nji me­da­ly bol­dy.

Hä­zir­ki gü­ne çen­li umu­my ha­sap­da Türk­me­nis­ta­nyň to­pa­ry 8 al­tyn, 5 kü­müş we 10 bü­rünç me­dal bi­len dör­dün­ji orun­da bar­ýar.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...