«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçuşlarynyň petekleriniň möhleti gysgaldyldy

0 ses
1 gezek okaldy
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 19.01.2023 23:39 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#367)
«Türkmenistan» awiakompaniýasy pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçuşlaryň petekleriniň möhletini gysgaltdy. Petekleri 2023-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli çalşyp bolýar. Bu barada «Orient» habar berýär.    Howa petekleri gidilýän ýurda baglylykda täzesine çalşyp bolýar. Meselem, eger-de ýolagçynyň Aşgabatdan Sankt-Peterburga ýatyrylan uçara petegi bar bolsa, ol ony Aşgabatdan Moskwa ýa-da Kazana tölegsiz çalşyp bilýär.    Petekleri Türkmenistanyň heniz uçuşlary ýola goýmadyk ýurtlaryna çalyşmak mümkin däldir. Şunda 1-nji martdan başlap, ähli ýolagçylaryň ozal satyn alnan peteklere tölenen pullaryny hiç hili tutumsyz yzyna gaýtaryp almaga mümkinçiligi bolar.    Ozal 2020-nji ýylyň 20-nji martyna çenli satyn alnan petekleri 2023-nji ýylyň 25-nji martyna çenli çalşyp bolýardy.    «Türkmenistan» awiakompaniýasy häzirki wagtda Aşgabatdan Dubaýa (BAE), Maýn boýundaky Frankfurta (Germaniýa), Stambula (Türkiýe), Kazana (Tatarstan, RF) we Moskwa (RF) göni yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar.
...