Türkmenistanyň şäherlerinde sowuk howanyň rekord derejeleri hasaba alyndy

0 ses
98
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 19.01.2023 23:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#377)
Birki günlükde Türkmenabat şäheriniň taryhynda iň sowuk howa hasaba alyndy. «Meteožurnal» neşiri tarapyndan 1894-nji ýyldan bäri ýöredilip gelinýän gözegçilikleriň netijesinde anna güni şäherde howa -25,4 gradusa çenli düşdi. Bu bolsa şäheriň taryhyndaky rekord görkezijidir.    «Orientiň» habar berşi ýaly, Serhetabat şäherinde hem sowuk howa rekorda ýakynlaşdy. Bu şäherde gije temperatura -27° gradusa çenli düşdi. Şu ýylky gyş bu şäherde 1969-njy we 2008-nji ýyllaryň sowugyny hasaba almanyňda, syn etmeleriň taryhynda ikinji sowuk gyş boldy. Bu ýerde diňe 1905-nji ýylda has sowuk howa -33,8° dereje bolupdy.    Aşgabatda iň pes temperatura anna güni -16,4° dereje boldy. Bu hem şäher üçin iň pes rekord temperaturadyr.    Şeýle hem adaty bolmadyk sowuklaryň zolagyna Mary welaýatynyň uly bolmadyk ýerleri, Lebap welaýatynyň günorta we merkezi etraplarynyň bir bölegi we Ahalyň günorta-gündogary girýär.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...