Mary welaýat kitaphanasynda 3 milliondan gowrak kitap saklanylýar

0 ses
96
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 19.01.2023 23:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#387)
Mary welaýat kitaphanasy geçen asyryň başynda, has takygy 1912-nji ýylda esaslandyrylan Merw etrap kitaphanasynyň esasynda döredilip başlandy.    Täze döwrebap binanyň gurluşygy 2010-njy ýylyň fewral aýynda başlandy we 2011-nji ýylyň oktýabr aýynda resmi taýdan açyldy.    42 metr beýiklikdäki kitaphananyň binasynda kitap saklanýan ýer, kitap ussahanasy, okamak we internet otaglary, konferensiýa otaglarydyr ýörite bölümleriň ofisleri bar.    Kitaphananyň kitap gaznasy 3 milliondan gowrak bolup, her ýyl olaryň üsti ýetirilip durulýar.    Okyjylar berilmezinden ozal, kitaphanadan alnan islendik neşir belli bir tehnologiki işleýiş prosesinden geçýär, bu baradaky maglumatlar ýörite žurnallara girizilýär. Her bir kitap, broşýura ýa-da elektron disk üçin ýörite bibliografik düşündiriş düzülýär, her bir resminama aýratyn belgi berilýär, onuň üsti bilen bolsa hemişe neşir barada maglumat alyp bolýar.    Kitaphananyň esasy aýratynlyklaryndan biri-de çigildem ýapraklary görnüşinde ýasalan gümmeziniň aşagynda güýçli teleskopyň bolmagydyr.    Mundan ozal Mary welaýat kitaphanasynyň gymmatly gaznasynda seýrek kitaplaryň 700-siniň saklanýandygyny habar beripdik.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...