Stambulda işleýän Türkmen raýaty iki adamy çekiçläp öldürdi

0 ses
137
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 21.12.2017 05:19 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#99)
Stambulyň polisiýasy 19-njy dekabr 2017-de Türkmenistanyň 30 ýaşyndaky raýaty Gurtgeldi K.-ny tussag etdi. Ol iki adamy öldürmekde gümän edilýär.
Türkiýäniň SonDakika neşiri habar berilmegine görä, Gurtgeldi 11-nji dekabrda Türkiýäniň raýaty Rukiye Baljy (51) we Gürjistanyň raýaty Ymawerdi Kazymowyň (61) ýanynda Türkiýäniň Büýükçekmeje etrabynda işe başlaýar. Şol gün agşam Gurtgeldi bu iki adamy öldüripdir. 11-nji dekabr 2017-de bolan ganhorlygyň sebäbi öý eýesi bolan aýal Gurtgeldä öz jaýynda gije galmaga rugsat bermänligi diýip aýdylýar. Ýagny, agşam işi gutaransoň Gurtgeldi galmaga ýeriniň ýokdygyny olaryň ýanynda galmak isleýändigini aýdýar. Ýöne Ymawerdi Kazymow muňa rugsat berip bilmejegini aýdýar. Bu sebäpli Gurtgeldi we Imawerdi arasynda söz dalaşy çykýar we Gurtgeldi çekiç bilen Ymawerdiniň kellesinden batly urýar. Ymawerdi şol bada ýere ýykylyp ölýär. Muny gören Rukiye Baljy bolsa polisiýa habar etjek bolýar welin Gurtgeldi ony hem çekiçläp öldürýär. Bu ganhorlyk eden soň, Gurtgeldi pidalaryň ikisiniň hem mobil telefonyny alyp gaçýar.
Polisiýa telefon signallaryny yzarlamana synanşýar. Ýapyk duran telefondan ilkinji  signal 18-nji dekabr 2017-de gelýär, polisiýa signalyň gelen ýeriniň bir ikinji-el ulanylan telefon dükanydygyny anyklaýar. Dükan eýeleriniň aýtmagyna görä Gurtgeldi telefonlary bu dükana satan eken. Polisiýa Gurtgeldiniň yzyny şol dükanda oturdylan wideo gözegçilik ýazgylary barlap tapdylar.
Neşiriň maglumatyna görä, Gurtgeldi jenaýat edendigini boýun aldy.

ÇEŞME: https://www.sondakika.com/haber/haber-balyozla-iki-kisiyi-oldurdugu-belirlenen-supheli-10361655/

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...