Köp Soralýan Soraglar

Aşakda bu saýty nähili ulanmalylygy barada esasy maglumatlar görkezilendir. Eger bu saýty nähili ulanmalylygy bilmeýän bolsaňyz, onda ilki bilen aşakdaky temalary we jogaplaryny bir-bir okaň.
 • Gyzgyn saýtyny nähili ulanmaly?
 • Gyzgyn Türkmençe interaktiw sosiýal bir saýtdyr. Bu saýtda agzalar özara belli temalarda pikir alşyp ýa-da paýlaşyp bilerler. Her bir hereketiň öz oçkosy bardyr. Bu saýt tarapyndan awtomatiki hasaplanyp agzalara herekleri üçin (entry ýazmak, teswir ýazmak, ses bermek we ş.m.) oçko berilýär.
 • Entry näme ?
 • Entry bir tema hakynda gep gürrüň başlatmak üçin oklanan pikirdir.
 • Agza işlewleri näme?
 • Agza işlewleri her bir agzanyň bu saýtda edip biljek işlewlerdir. Käbir işlewleri edip bilmek üçin belli bir sanda ýeterli oçkonyňyz bolmalydyr. Bular aşakdaky tablisada gözkezilýär.
  Entrylere teswir ýazyp biler 1 oçko
  Teswirlere ses berip biler 1 oçko
  Entrylere ses berip biler 20 oçko
 • Kimler entry oklap biler ?
 • Şu wagtlyk ýeterli oçkosy bolan agzalarymyz entry oklap bilýär. Ýöne spam entryleriň öňüni almak üçin her agza ýa-da her IP adres üçin belli bir entry limiti bardyr. Mundan başga-da ýokarda görkezilen agza işlewlerine bir göz aýlaň. Şol tablisada entry oklamak üçin minimum oçko görkezilendir.
 • Kimler teswir ýazyp biler ?
 • Şu wagtlyk hemme agzalarymyz oklanan entrylere teswir ýazyp biler. Ýöne agzalar öz entrylerine teswir ýazyp bilmez we spam teswirleriň öňüni almak üçin her agza ýa-da her IP adres üçin belli bir teswir limiti bardyr. Mundan başga-da ýokarda görkezilen agza işlewlerine bir göz aýlaň. Şol tablisada teswir oklamak üçin minimum oçko görkezilendir.
 • Kimler ses berip biler ?
 • Şu wagtlyk ýeterli oçkosy bolan agzalarymyz oklanan entrylere we entryleriň teswirlerine plus/minus ses berip biler. Ýöne agzalar öz entrylerine ses berip bilmez we spam sesleriň öňüni almak üçin her agza ýa-da her IP adres üçin belli bir ses berme limiti bardyr. Mundan başga-da ýokarda görkezilen agza işlewlerine bir göz aýlaň. Şol tablisada ses bermek üçin minimum oçko görkezilendir.
 • Entrylerde we teswirlerde kada bar my?
 • Entrylere eýesinden başga hemme teswir ýazyp / ses berip biler. Agzalaryň öz entrylerine teswir ýazmagyna / ses bermegine rugsat beremzok. Munuň esasy sebäbi agzalar öz entrylerine teswir ýazyp / ses berip entrylerini gyzgyn lista girizmegiň öňüni almakdyr. Ýazylan teswirlere bolsa diňeje entryniň eýesi we teswiriň eýesi jogap ýazyp bilýär. Agzalar öz entrylerini oklanandan 3 minudyň içinde üýtgedip biler. 3 minutdan soň üýtgetme düwmesi passiwlaşdyrylar. Entry oklanandan 7 gün içinde üýtgetme girizilmeli bolsa EDITORLAR ýa-da MODERATORLAR bilen habarlaşyň. 7 gün geçen bolsa ADMINISTRATORLAR-a ýüzleniň.
 • Oçko nädip gazanylýar ?
 • Gyzgyn saýtyna agza bolan her kime 1 oçko berilýär. Agza bolansoň, täze entry oklamak 3 oçko, entryleriňize berilen her plus ses üçin 5 oçko berilýär we her bir minus ses üçin bolsa 5 oçko azaldylýar. Mundan başga-da başga agzalaryň entrylerine ýazan teswirleriňiziň alan her bir plus ses üçin 2 oçko berilýär. Bu oçkolar saýtyň standart oçkolarydyr. Munuň ýanynda BONUS oçkolar hem bardyr.
  Saýtyň standard oçkolary hakynda köpräk maglumat üçin aşakdaky tablisa göz aýlaň:

  Bir entry oklamak: + 3 oçko
  Entrylerdäki her bir plus ses üçin beriljek oçko: + 5 oçko
  Entrylerdäki her bir minus ses üçin beriljek oçko: - 5 oçko
  Bir entrynyň alyp biljek maksimum plus oçko limiti: Max: + 50 oçko
  Bir entrynyň alyp biljek maksimum minus oçko limiti: Max: - 50 oçko
  Teswirlerdäki her bir plus ses üçin beriljek oçko: + 2 oçko
  Teswirlerdäki her bir minus ses üçin beriljek oçko: - 2 oçko
  Bir teswiriň alyp biljek maksimum plus oçko limiti: Max: + 20 oçko
  Bir teswiriň alyp biljek maksimum minus oçko limiti: Max: - 20 oçko
  Registrasiýa bolan agzalara beriljek oçko: + 1 oçko
 • Bonus Oçkolary näme? Nädip gazanylýar? Sowup bolýar my?
 • Saýtyň standart oçkolarynyň ýanynda bonus oçkolary hem bar. Bonus adyndan belli bolşy ýaly goçmaça goşkolardyr. Bonus oçkolaryň gymmatlygy standart oçkolaryňky bilen deňdir. Mugt bonus oçkolaryny diňeje admin toparlary berip biler. Munuň ýanynda agzalar özara bonus oçko ugradyp/alyp bilerler. Admin toparlary her haýsydyr bir sebäpden agzalara pozitif bonus oçko berip bilşi ýaly, olaryň oçkolaryny hem azaldyp bilerler.
  Saýtymyza täze bir agza gazandyran ýa-da her gün saýtymyza login bolup wepalylyk görkezen agzalara hem belli mukdarda bonus oçkolary berler.
  Täze agza çagyrmak we saýtymyza täze birini agza etmek üçin ýörite her agzanyň aýratyn (bimeňzeş) "Referral" salgysy bardyr. Diňeje maslahatçy agzalaryň referral salgylary arkaly täze biri saýtymyza agza bolanda maslahatçy agzalara bonus oçkosy berler. Siziň referral salgyňyz: https://gyzgyn.e-dostluk.com/register?u=
  Mundan başga, adminler ve editorlar agzalaryň entrylerini 24 sagatlygyna gyzgyn entry listinde iň öňe çykaryp bilerler. Muňa Entry Gyzdyrmak diýýäris. Entrisi gyzdyrylan agzalara belli bir oçko sowgat berilýär.
  Köpräk maglumat üçin aşakdaky tablisa göz aýlaň!

  Bonus Plus FunksiýasyOçko Mukdary
  Mugt Bonus Oçko berýän agza derejesiAdmin
  Minimum mugt bonus oçko mukdary-100
  Maksimum mugt bonus oçko mukdary100
  Günlük login bolmak (Wepalylyk Oçkosy)1
  Oçko UgratmakMinimum 1 oçko, Maksimum agzanyň jemi oçkosy
  Entrisi Gyzdyrylan (24 sagatlyk)20
  Täze agza çagyrmak20
 • Iň Bet Agzalar näme? Nähili işleýär?
 • Iň Bet Agzalar aýlyk interwalda işleýär. Agzalaryň her aýyň başyndan ahyryna çenli alan oçkolaryna görä agzalar we alan oçkolary hatarlanýar. Her täze aý başlanynda agzalaryň bu sistema nollanyp täzeden işleýär.
  Meselem, 25-nji Awgusta agza bolan birini 31 Awgusta çenli 155 oçko alan bolsa, ona şol agza Awgust aýy üçin hasaplanjak Iň Bet Agzalar listinde 155 oçko bilen görkeziler. Şol bir agza 1-3 Sentýabr aralygynda 50 oçko alan bolsa, onda şol agza Sentýabr aýy üçin hasaplanjak Iň Bet Agzalar listinde 50 oçko bilen görkezilip, Sentýabryň ahyryna çenli aljak oçkolary muna dahyl ediler. Awgust aýynda alan oçkolar Sentýabr aýyna geçmez.
  Bu ýagdaý diňeje Iň Bet Agzalar hasaplanyşy üçin ýörgündir. Beýleki ýerlerde agzalaryň kumulatif oçkolary görkeziler. Mysaldaky agzanyň kumulatif oçkosy 205-dir.
 • Agza adalgalary (titullary) näme?
 • Adalga (titul) agzalar oçkolaryna görä berilýän titul ýa-da lakamdyr.
  AGZA ADALGALARYGEREKLİ OÇKO
  Legenda 100000 oçko
  Prezident 75000 oçko
  Wise-Prezident 50000 oçko
  Premýer-Ministr 35000 oçko
  Ministr 22000 oçko
  Professor 12000 oçko
  Dosent 6000 oçko
  Doktor 3000 oçko
  Magistr 1000 oçko
  Talyp 250 oçko
  Wasýok 0 oçko
 • Agza derejeleri näme?
 • Agza derejeleri agzalaryň bu saýtdaky wezipesini/pozisiýasyny we işlewlerini kesgitleýär. Siziň agza derejäňiz (Agza). Aşakdaky tablisada agza derejeleri we olaryň işlewleri hakynda maglumat berilýär.
  AGZA DEREJELERIIŞLEWLERI
  AgzaEntry oklamak, Teswir ýazmak, Ses bermek, Faworilemek, Çatlaşmak, Hatlaşmak
  EkspertAgza + Entryleri üýtgetmek/tassyklamak
  EditörEkspert + Entryleri pozmak
  ModeratorEditör + Agzalary tassyklamak, Agzalary gulplamak, Ekspertleri bellemek
  AdministratorModerator + Agzalary pozmak, Editorlary we Moderatorlary bellemek, Saýty dolandyrmak
  Super AdministratorAdministrator + Administratorlary bellemek
 • Gyzgyn Entryler nädip hasaplanylýar ?
 • Bütin agzalarymyz entry ýazyp bilse-de, bularyň hemmesi gyzgyn entry bolmaz. Gyzgyn entry köpçülik tarapydan okalýan, ses berilýän we teswirlenýän entryler arasynda belli bir algoritma boýunça hasaplanyp GYZGYN Entryler listinde hatarlanýar.
 • Awatar näme ? Profil suratymy nädip çalşyp bilerin ?
 • Sosiýal saýtlardaky agza profil suratlaryna awatar diýilýär. Agzalar Gyzgyn saýtynda islendik suraty awatar edip ýükläp biler we olary islendik wagty üýtgedip/çalşyp biler. Ýöne suratyň agyrlyny maksimum 100 piksel bolmaly.
  Eger-de agzalar hiç surat ýüklemese, onda ümsüm (default) edilip bellenilen awatar profil suratyňyzda görüner. Bu ümsüm awatar jynsyýetiňize göre erkek-zenan üýtgeýär.
 • Çat otagy näme ?
 • Çat otagy agzalarymyzyň özara çatlaşmagy üçin dizaýn edilen bir sahypadyr.
 • Entryleri başga sosiýal saýtlarda paýlaşyp bolýarmy?
 • Bolýar. Entryleri şu sosiýal saýtlarda paýlaşmagyňyz üçin entry sahypasyndaky sag panelde "Bu Entryni Paýlaş!" diýilen bölek çykar. Şol ýerde Facebook, Twitter, Google+, Odnoklassniki, Vkontakte we Line-da paýlaşmagyňyz üçin symbollar çykar.
 • Entrylerde Goşundy näme?
 • Goşundy entrylere goşuljak goşmaça maglumatlardyr. Mysal üçin bir şahyr hakynda entry ýazanyňyzda, ol şahyryň käbir goşgularyny goşundy edip entryňize goşuň bilersiňiz.
  Mundan başga-da entryleriň harp uzynlygy maksimum 12000 karakter bolany üçin eger-de entryňiz uzynrak bolsa onda 12000-e çenli ýazyp galanyny goşundy edip goşup bilersiňiz.
  Goşundy ýazylan wagty, birinji jümle (birinji nokada çenli) goşundynyň sözbaşy hasap ediler (Maks.65 karakter).
 • Entrylerde nähili peýdaly we gysga ýollar bar?
 • Bir näçe peýdaly we gysga ýollar bar.
  (1) # bar bolan teglere salgy (link) berýär. Mysal-1: #futbol ýa-da #birzat
  (2) @ bar bolan agzalary etiketlýär we olaryň profil sahypalaryna salgy (link) berýär. Mysal-2: @myrat ýa-da @aynur
  (3) + teglerde we agza atlarynda boşlyklar (whitespace) üçin ulanylmaly. Mysal-3: #Talyp+Sporty ýa-da @donald+trump
  (4) ^ bar bolan entrylere salgy (link) berýär. Ýöne bu symboldan soň goşa dyrnak içinde entryniň sözbaşy ýazylmaly. Mysal-4: ^"Bir Entryniň Sözbaşy"
  Ýokardaky mysal "Bir Entryniň Sözbaşy" ýazgysyna iň ýakyn entry sözbaşyny tapyp oňa salgy (link) berer. Tapyp bilmese, saýtyň içinde gözleg salgy (link) berer.
  *** Eger-de ^ symbolyndan soň (goşa dyrnak açylmazdan öňürtin) entry id ýazylsa, onda şol entryniň anyk salgysy (linkini) berer.
  Mysal-5: ^144"Magtymguly Pyragy"
  Ýokarda görkezilen mysalda entry nomeri (id) 144. Şonuň üçin "Magtymguly Pyragy" ýazgysyna 144 nomerli entryniň anyk salgysy (linkini) berer.
 • Başga haýsy maglumatlary bilsem gowy bolar?
 • 1) Wagt Zolagy Aşgabat/Türkmenistan wagtyna sazlanandyr. Wagtlaýynça muny agzalaryň ýaşaýan ýerine görä üýtgedip bolanok.
  2) Agza atlaryňyzyň ýanynda skobkanyň içinde lakamyňyz ýazylýar. Bu lakam alan oçkoňyza, aktiwligiňize we agzalyk wagtyňyzyňa görä üýtgeýär. Meselem: 500 oçko alan bir agzanyň lakamy bilen 5 oçkoly beýleki bir agzanyň lakamy bir bolmaz.
  3) Her bir entry we teswirleriň hususy we ýeke-täk ID nomerleri bolýar. Bu nomerler entry we teswirlerde görkezilýän awtor, kategoriýa we wagtyň ýanynda # symboly bilen ýazylandyr.
  4) Diňeje entry, agza, teg we kategoriýalary faworiläp bilersiňiz. Bularyň birini faworileriňize goşanyňyzda olaryň ýanynda gyzyl kalp symboly çykar.
  5) Entryleriň harp uzynlygy maksimum 12000 karakter bolup biler. Entryňiz uzynrak bolsa onda 12000-e çenli ýazyp galanyny goşundy edip goşup bilersiňiz.
  Eger bu sahypa goşulmaly bir sorag barlygyny oýlaýan bolsaňyz, onda muny bize bildiriň.
  ...