"maslahat" teg entryler

0 ses
0 teswir 15
Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Iş maslahatynda ýurduň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly...
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 19.01.2023 23:39 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#369)
0 ses
0 teswir 13
Russiýadaky «19 Lab Professional» gözellik brendini esaslandyryjy Walentina Gluşkowa «Gazeta.ru» neşirine gyşyna saç ýuwulanda, elektrizasiýalaşmagynyň öňüni almagyň ýollaryny salgy berdi. Onuň aýtmagyna görä, munuň üçin saçyňy biraz mylaýym suwa ýuwmak gerek. «Saçyňy mineral suwa durlamak peýdaly bolar» diýip, Gluşkowa aýtdy. Ol şeýle-de süpürgiç ...
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 15.01.2023 06:23 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#366)
Köpräk görmek üçin şuňä basyň: doly entry listi ýa-da bet tegler.
...